നഖത്തിന്‍റെ ആകൃതി നോക്കി ഒരാളുടെ സ്വഭാവവും വ്യക്തിത്വവും നിര്‍ണ്ണയിയ്ക്കാം. ലക്ഷണ രീതികള്‍ വച്ച് നിങ്ങളുടെ വിരല്‍ നഖത്തിന്റെ ആകൃതി നോക്കി സ്വഭാവം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്ന് അറിയാം. വീഡിയോ കാണുക..

0
2

നഖത്തിന്‍റെ ആകൃതി നോക്കി ഒരാളുടെ സ്വഭാവവും വ്യക്തിത്വവും നിര്‍ണ്ണയിയ്ക്കാം. ലക്ഷണ രീതികള്‍ വച്ച് നിങ്ങളുടെ വിരല്‍ നഖത്തിന്റെ ആകൃതി നോക്കി സ്വഭാവം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്ന് അറിയാം.

വീഡിയോ കാണാം

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here